Winkelwagen

  • Winkelwagen is leeg!

Merken

PINKH BVBA
Meersstraat 51
B-1730 Asse
Belgium

Telephone/Fax
00 32 2 453 05 44
GSM
0478/306759 - 0478/971977

VAT: BE 0884.239.330

Algemene En Bijzondere Verkoopsvoorwaarden

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en bij wijze van inlichting. Orders zijn voor ons eerst bindend nadat deze door ons uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aanvaard. Onze prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. (tenzij voor particulieren, waar ze inclusief B.T.W. zijn). De privé-eindgebruiker heeft bij online bestellingen 7 dagen tijd heeft om zijn order te annuleren.

2. Onze prijzen zijn steeds exclusief levering. Leveringskosten worden expliciet vermeld bij elke offerte. Verpakking wordt niet aangerekend, tenzij anders vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door transportondernemingen en hun personeel toegebracht aan eigendom van de klanten of aan de klant zelve en zijn personeel.

3. Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd, zullen wij niet in gebreke zijn, zelfs als deze levertijd schriftelijk werd meegedeeld. Geen schadevergoeding kan geëist worden voor deze overschrijding of voor niet leveren. Wel is de koper gerechtigd de overeenkomst in dit geval zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

4. Mochten wij, als gevolg van overmacht, niet in staat zijn aan onze leveringsverplichting te voldoen, dan zullen wij gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de levering uit te stellen, tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd. Mocht de overmacht langer dan één maand duren, dan hebben wij zowel als de koper, het recht na kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechterlijke tussenkomsten te ontbinden. Onder “ overmacht ” wordt ten deze verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien –, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt, daaronder begrepen: oorlog, brand, watersnood, transportbelemmeringen, ijs en andere ongunstige weersomstandigheden, ziekte en overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie wij een en ander betrekken, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in ons bedrijf, een en ander met inbegrip van omstandigheden die te wijten zijn aan ons personeel.

5. Indien de door ons geleverde artikelen zichtbare gebreken vertonen is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren: reclamaties wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd. Evenwel vervalt ieder recht van de reclamatie uiterlijk acht dagen na de levering en verliest de koper zijn aanspraken jegens ons.
In geval van tijdige en gegronde reclamatie zullen wij slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. De betaling van onze facturen dient te geschieden met inachtneming van de door ons op factuur vermelde betalingscondities. Eventuele gebreken die de door ons geleverde artikelen mochten tonen geven koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7. Alle door ons verkochte artikelen blijven onze eigendom totdat de koper de koopprijs volledig heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de artikelen in kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, in welk geval onze aanspraken echter zullen overgaan op de eventuele vervangende schuldvordering. Niettemin draagt de koper vanaf het moment van de levering het risico van het verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt. Inderdaad is het zo dat behoudens een conventionele regeling wordt aangenomen dat het risico ook bij de verkoper blijft in geval deze zich de eigendom voorbehoudt.

8. Indien de koper achterstallig is met de betaling van de koopprijs, of indien hij in staat van faillissement wordt verklaart of surséance van betaling, hebben wij het recht de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden en de niet betaalde artikelen terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van eventuele schade, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Voorts wordt in deze gevallen iedere vordering welke wij op de koper mochten hebben, terstond in geheel opeisbaar.
Indien de rekeningen op de vervaldag niet betaald zijn, is over het rekeningsbedrag een onmiddellijke opeisbare verwijlrente van 10% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum, door de koper verschuldigd, en zulks van rechtswege en zonder dat in morastelling noodzakelijk is, verhoogd met 10% met een minimum van € 150,00 ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding wegens o.m. de ons veroorzaakte administratieve kosten, verstoring in de financiële planning, kredietkosten e.d..
Elke betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

9. Iedere aansprakelijkheid van onze klant boven eventuele schade die koper mocht lijden is uitgesloten, voor zoverre in deze voorwaarden niets anders is bepaald.

10. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene inkoopvoorwaarden van koper, voor zover daarvan niet bij door ons schriftelijk beding is afgeweken.

11. In geval van geschil of achterstand van betaling, zijn alleen bevoegd het Vredegerecht en de Rechtbanken, onder wiens plaatselijke bevoegdheid de zetel van de vennootschap valt, d.w.z. het Vredegerecht Eerste Kanton ASSE, de rechtbank van de Eerste Aanleg te BRUSSEL, en de Rechtbank van Koophandel te BRUSSEL.